Излезе брой 5 на списание "Текстил и облекло" за 2020 г.

Бр.5
23.06.2020 / 13:41

Статия 1: Полимери в текстилното, кожарското и обувното производство. Общи понятия за физични, физикохимични и механични свойства на полимерите агрегатно, фазово и физично състояние на полимерите. Особености на аморфното и кристалното състояние на полимерите

Автор: Дарина Желева

Резюме: За използването на полимери като материали в текстилното, кожарското и обувното производство

е от изключително значение познаването на тяхната структура, строежа и свойствата; основните процеси на синтез на полимери. Влакна и други изделия от полимери се различават по своите механични свойства, които зависят от размерите, гъвкавостта, формата, строежа и характера на взаимното разположение на макромолекулите, така също и от температурата.

Полимерите са изградени от огромни по размери макромолекули, състоящи се от голям брой атоми, свързани по между си с химични връзки и подредени в една структура, състояща се от многократно повтарящи се основни звена, наречени мономерни звена. Полимерите се делят на две основни групи:

естествени (целулоза, белтъци, естествен каучук и др.) и синтетични (каучуци, пластмаси и синтетични

влакна: полиестерни, полиамидни, полиуретанови и др.). Синтезирането на всеки полимер преминава през

2 етапа: получаване на мономера и превръщането му в полимер. За протичане на реакциите е необходимо

молекулата на мономера да съдържа сложни връзки, неустойчиви пръстени или реакционноспособни групи. Описани са основните методи на синтез на полимери: полимеризация: радикалова и йонна, поликондензация, полиприсъединяване, йонно-коорцинационна полимеризаци, полимеризация с отваряне

на пръстена.

 

Статия 2: Технологични варианти за изработване на дамски рокли същност, предназначение на роклята и видове рокли

Автор: Snezhina Angelova Andonova

Резюме: The introduction of new materials, technologies, machines and equipment in the sewing industry is a permanent process that constantly creates challenges for sewing companies. The real production practice, the high consumer requirements, the competition between the companies producing sewing products and the constantly changing fashion trends impose the need for universality of the equipment, flexibility of the production, application of current modern technologies and technical means, as well as increase of the personnel potential in the sewing industry. In this regard, it is necessary to link theoretical knowledge, practical skills and their creative application in the practical implementation of technological processes in the modern garment industry. Ladies dresses are one of the most widely produced items. Their purpose, their types, the materials from which they are made are extremely many and varied, which determines the great variety of technological options for their manufacture. Each structural section or detail of the sewing product is made according to a specific technological variant, according to the set model. Even with a small change in the model variant, it is necessary to change the technological sequence for making the corresponding one. On the other hand, in-depth theoretical knowledge and practical skills create conditions for the development of technological documentation for the introduction of a new model to use existing technological sequences to develop similar model variants and with small changes in technological

solutions for structural construction or detail, to develop the technological sequence for the development of the new model. In this sense, more flexibility is needed in the development of technological documentation.

 

Статия 3: Шевната индустрия и предизвикателствата на кръговата икономика

Автор: Yordanka P. Angelova

Ключови думи: облекло, текстил, шевна индустрия, кръгова икономика, опазване на околната среда,

устойчива мода.

Резюме: Линейният модел на производство и потребление през последните десетилетия доведе до голямо

количество на произведените и изхвърлени дрехи в България и по целия свят. За справяне със екологичните, климатичните и социалните негативни последствия, нанесени от текстилната промишленост върху околната среда както и за запазване на ресурсите, водата, земя и хората шевната индустрия трябва да премине към кръгов модел на производство и потребление. Кръговата икономика е модел на икономично използване на ресурсите в процеса на производство и ограничаване до минимум отпадъците при потребление. В настоящото изследване е направен анализ на шевната индустрия в България, която представлява значителна част от текстилната индустрия, в условията на пандемия.

Разгледани са възможностите за ускорено преминаване към кръгова икономика в отговор на европейските директиви. Отчетени са множеството предизвикателства, които стоят пред модната индустрия

 

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев