ЗА НАС

По данни на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" – София, отрасловото списание Текстил и облекло излиза без прекъсване от 1949 година и е приемник на Текстилен преглед, който излиза през 1931 и 1932 г. в Сливен с главен редактор П. Щърбанов.

Вдъхновено от създателите на текстилните катедри в ТУ – София и ХТМУ – София, проф. Агоп Кеворкян и проф. Кирил Димов, списанието е с научно – приложен характер и публикува авторски статии на преподаватели от университетските и изследователските звена, както и от професионалните гимназии по текстил, облекло и дизайн.

Също така, списанието публикува материали от производствените предприятия от текстилната и конфекционната промишленост.

Предназначението на списанието е да представи на тясно специализираната общност в страната и чужбина постиженията от теоретичните и експерименталните изследвания на учените и специалистите от всички гледни точки на текстилната наука и практика.

Основните направления на публикуваните статии обхващат: химичната и механичната технология на текстилните материали, технология и дизайн на шевните изделия, текстилно изкуство, икономика на текстилната промишленост и педагогика на текстилното обучение и образование.

Подборът и рецензирането на статиите са колективно дело на редакционната колегия на списанието и през годините негови главни редактори са:

Доц. Ивелин Рахнев – от 2015 година и досега;

Проф. Иван Георгиев – от 2000 година до 2015 година;

Ст. н. с. д-р инж. Георги Николов Георгиевич от 1996 година до 2000 година;

Проф. Иван Хардалов – от 1995 година до 1996 година;

Инж. Свилена Кисьова – от 1990 година до 1995 година;

Доц. Петър Адъров – от 1984 година до 1987 година

Проф. Атанас Червендинев – от 1964 година до 1984 година;

Редакционна колегия – от 1958 година до 1963 година;

К. Пастармаджиев – от 1952 година до 1957 година;

Станка Цекова – от 1950 година до 1951 година;

Редакционен комитет – от 1949 година.

Заглавие на списанието на български – Текстил и облекло.

Заглавие на списанието на английски – Textile and garment magazine.

Издател на списанието е: Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи (НТС по ТОК)

ЕИК: 121111930, BG121111930

Място на издаване – София

Статус на изданието - текущо публикувано с:

ISSN 1310-912X (print) за печатното издание на физически носител;

ISSN 2603-302X (Online) за печатното онлайн издание.

Списание Текстил и облекло, за първи път излиза онлайн под това заглавие през 1996 година с 1-ва книжка – Текстил и облекло, ISSN 1310-912X на интернет адрес http://www.tok.fnts.bg.

От 2016 година изданието със същото заглавие Текстил и облекло и същия ISSN 1310-912X излиза на интернет адрес www.tok.fnts.bg.

От 2018 година изданието със същото заглавие Текстил и облекло, и онлайн ISSN 2603-302X излиза на интернет адрес www.bgtextilepublisher.org.

Периодичност: 10 – 12 книжки годишно.

Формат на печатното и на онлайн изданието: А4 с 10 печатни коли (А3), от които 1 кола за цветна корица и 9 черно бели коли за книжното тяло на списанието.

Език на текста: основно на български език, резюметата са на английски език и някои статии са на английски (работен) език за чуждестранните автори.

Произход на публикуваните материали:

авторски разработки на преподаватели;

изследователи и специалисти;

доклади от конференция и други форуми

Тематика според универсалния десетичен класификатор – УДК (UDC):

33, Икономика. Икономически науки.

377, Специално образование. Професионално образование. Професионални училища.

378, Висше образование/ Висши учебни заведения.

677, Текстилна промишленост. Технология на текстилните материали.

678, Промишленост на високомолекулярните вещества. Каучукова промишленост. Пластмасова промишленост.

687, Шивашка промишленост.

745/749, Приложно изкуство. Художествени занаяти. Интериор. Дизайн.

658.512.23, Художествено конструиране (промишлен дизайн).

Интернет адрес на изданието (URL):

URL: www.tok.fnts.bg

www.bgtextilepublisher.org

Предишно заглавие и приемственост на списанието за периода на издаване:

От 1996 досега: Текстил и облекло, ISSN 1310-912X (Print), ISSN 2603-302X (Online);

От 1990 до 1996: Текстилна промишленост, ISSN 1310-8069;

От 1985 до 1987: Лека промишленост и услуги, ISSN 0205-1885;

От 1959 до 1996: Текстилна промишленост, ISSN 0495-0046;

От 1958 до 1958: Лека промишленост. Текстил, ISSN 0455-6208;

От 1957 до 1957: Лека промишленост. Текстилно издание, ISSN C625-9138;

От 1952 до 1957: Лека промишленост, ISSN C617-924X;

От 1949 до 1950: Индустрия: Месечно издание на Министерството на индустрията, ISSN C616-9929.

Информация за контакт:

доц. д-р инж. Ивелин Рахнев, главен редактор, email: tok.chair@fnts.bg

доц. д-р Мария Спасова, технически редактор, email: textilejournal.editor@fnts.bg

Адрес: 1000 София, ул. Г. С. Раковски 108, стая 407

Телефон: 00359 895 586 651

URL: www.tok.fnts.bg 

Copyright © 2008-2024 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев