Информация за авторите

Подаване на докладите в списание Текстил и облекло

 • Научна област. Докладите следва да засягат проблеми на текстилната наука и практика според универсалния десетичен класификатор – УДК (UDC):
  • 33, Икономика. Икономически науки.
  • 377, Специално образование. Професионално образование. Професионални училища.
  • 378, Висше образование/ Висши учебни заведения.
  • 677, Текстилна промишленост. Технология на текстилните материали.
  • 678, Промишленост на високомолекулярните вещества. Каучукова промишленост. Пластмасова промишленост.
  • 687, Шивашка промишленост.
  • 745/749, Приложно изкуство. Художествени занаяти. Интериор. Дизайн.
  • 658.512.23, Художествено конструиране (промишлен дизайн).
 • Подаването на докладите трябва да се адресира до редакцията на имейл (textilejournal.editor@fnts.bg);
 • Докладите трябва да са написани на български език от български автори и на английски (работен) език за чуждестранни автори.
 • Споразумение за прехвърляне на авторски права трябва да бъде подписано и върнато на нашата редакция по поща, факс или имейл колкото е възможно по-скоро след предварителното приемане на доклада. С подписването на това споразумение авторите гарантират, че целият труд е оригинален и не е бил публикуван, изпраща се само в списанието и че целият текст, данни, Фигури и Таблици включени в труда са оригинални и непубликувани, преди това или подавани другаде в каквато и да е форма. Процесът на рецензиране започва след получаване на този документ. В случай, че докладът вече е представян на конференция, той може да бъде публикуван в нашето списание, само ако не е бил публикуван в общодостъпни материали от конференцията; при такива случаи трябва да се направи съответното изявление, което се поставя в редакционните бележки в края на статията.

Общ стил и оформление

 • Обемът на доклада не трябва да надхвърля 12 стандартни страници (A4) в една колона (страница от 3600 знака), вкл. Таблици, Фигури или фотографии. Форматът на изпратения файл е MS Office Word (normal layout). Рецензентите си запазват правото да съкратят статията ако е необходимо както и да променят заглавията.
 • Заглавието на доклада не трябва да надхвърля 120 знака.
 • Пълните имена на авторите, както и пълните наименования на институциите, в която работят – факултет, катедра, университет, институт, компания, град и държава трябва да са ясно посочени. Авторът за кореспонденция и неговият/нейният имейл трябва да са указани.
 • Резюмето на доклада е на английски и не трябва да надхвърля една страница.
 • Ключовите думи трябва да са в рамките на 4 до 6.
 • За доклади, изпратени на английски (друг работен език), авторите трябва да изпратят копие със заглавие, резюме и ключови думи на български.
 • Международната система от единици (SI) трябва да се използва навсякъде.
 • Съкращенията трябва да се правят според стандартите на IUPAC и ISO и да се дефинират, когато се използват за първи път.
 • Фигурите и илюстрациите трябва да се номерират последователно (с арабски цифри) и трябва да са споменати в текста. Фотографиите трябва да се номерират като фигури. В допълнение, фигурите трябва да се влагат в текста с формат JPG с минимум 300 dpi. Фигурите трябва да бъдат интегрирани в текста в редактируема форма.
 • Таблиците, със заглавие и легенда по желание, трябва да бъдат номерирани последователно и трябва да са споменати в текста.
 • Благодарности може да бъдат включвани и трябва да се поставят след заключенията и преди препратките.
 • Бележките под линия трябва да се избягват. Когато употребата им е абсолютно необходима, те трябва да се номерират последователно като се използват арабски цифри и да се добавят в края на статията.
 • Препратките (цитирана литература) трябва да се цитират последователно по ред на появяване в текста, изписани чрез транслитерация на латиница, като се използват цифри в квадратни скоби според системата Ванкувър.

Рецензионна процедура

Процедурата на рецензия на списание Текстил и облекло е в съответствие с насоките на Министерство на образованието и науката и може да бъде представена, както следва:

 • Всеки доклад изпратен за публикуване се рецензира от поне двама независими рецензенти работещи в различна институция от тази на авторите. Самоличността на авторите е неизвестна за рецензентите и обратно (рецензия на двойно сляпо). В случай на противоречиви мнения на рецензентите се избират следващи.
 • Писмената рецензия включва ясно заключение относно условията, които трябва да бъдат изпълнени за да се публикува разглежданата статия в Текстил и облекло или изявление, отхвърлящо публикуването.
 • Първият автор получава набора от рецензии и след това, според процедурата за рецензиране, е длъжен да коригира доклада според бележките на рецензентите или писмено да изрази своето мнение.
 • Коригираната статия или мнението на авторите се проверяват от редакторите или от същите рецензенти в случай на някакви съмнения. Окончателното решение за публикуване на статията се взима от главния редактор или, в изключителни случаи, от председателя на редакционната колегия. Ако е необходимо, авторите биват информирани по имейл.
 • Самоличността на рецензентите на отделните статии не се обявява публично.
Формуляр за оценка на ръкопис Свалете
Рецензенти на статии в списание "Текстил и облекло" Свалете
 

Copyright © 2008-2023 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев