Прочетете новия брой 9, 2021 г. на списание "Текстил и облекло"

Новият брой 9, 2021 г.
23.09.2021 / 13:23

Статия 1: Полимери в текстилното, кожарското и обувното производство видове полимери с приложение в текстилното, кожарското и обувното производство - изкуствени полимери. Изкуствени полимери на целулозна основа

 

https://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2021.0009.01

 

Автор: Дарина Желева

Резюме: За използването на полимери като материали в текстилното, кожарското и обувното производство

е от изключително значение познаването на тяхната структура, строежа и свойствата; основните

процеси на синтез на полимери. Влакна и други изделия от полимери се различават по своите механични

свойства, които зависят от размерите, гъвкавостта, формата, строежа и характера на взаимното

разположение на макромолекулите, така също и от температурата.

Полимерите са изградени от огромни по размери макромолекули, състоящи се от голям брой атоми,

свързани по между си с химични връзки и подредени в една структура, състояща се от многократно

повтарящи се основни звена, наречени мономерни звена. Полимерите се делят на две основни групи:

естествени (целулоза, белтъци, естествен каучук и др.) и синтетични (каучуци, пластмаси и синтетични

влакна: полиестерни, полиамидни, полиуретанови и др.). Синтезирането на всеки полимер преминава през

2 етапа: получаване на мономера и превръщането му в полимер. За протичане на реакциите е необходимо

молекулата на мономера да съдържа сложни връзки, неустойчиви пръстени или реакционноспособни

групи. Описани са основните методи на синтез на полимери: полимеризация: радикалова и йонна,

поликондензация, полиприсъединяване, йонно-коорцинационна полимеризаци, полимеризация с отваряне

на пръстена.

 

Статия 2: Технологични варианти за изработване на дамски рокли. Технологични варианти за изработване на дамски рокли по основен модел №III

 

https://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2021.0009.02

 

Автор: Умме КАПАНЪК

Резюме: Изследването е проведено с четири вида тъкани, изработени от естествена коприна, които

са с различни характеристики: сплитка, специфично площно тегло, гъстини и линейни

плътности по основните и по вътъчните нишки. За определяне на статичните и динамичните

коефициенти на триене, изследването е извършено с трибометър MXD -02, на фирма Labthink,

Китай.

Ключови думи: площни текстилни изделия, коефициенти на триене, фрикционен фактор,

фрикционен индекс, фрикционен параметър

 

 

Статия 3: Комфорт на облеклото – основни фактори за постигането му в шевната индустрия

 

https://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2021.0009.03

 

Автор: Йорданка П. Ангелова

Резюме: Усещането за удобство при носене на дадено облекло ни създава съответния комфорт.

Факторите, които характиризират облеклото като комфортно са определящи за избора на

потребителя при покупка на дрехи. Комфортът обаче има субективен характер и е много

трудно да бъде количествено определен. Ето защо зависимостта на комфорта на облеклото от

разглежданите фактори, поради отсъствието на функционална връзка, е изследвана чрез

статистически методи. За тази цел е проведено анкетно-експертно проучване на

приоритетната значимост на тези фактори. Реализиран е отсейващ експеримент по методика

на Кендал. Факторите, които имат най-голямо влияние върху комфорта на облеклото, според

оценките им по степен на значимост след ранжиране са: Х - Индивидуални характеристики на 9 потребителя, Х - Модни тенденции и Х - Състав на текстилните материали от които се 1 3 изработва облеклото. Останалите фактори също имат сътветната тежест при избора на

облекло, но техния тегловен коефициент е с по-ниска стойност. Това в никакъв случай не

означава, че трябва да се пренебрегват.

На базата на получените резултати броят на факторите може да бъде намален и изборът

на нови модели облекла, класифицирани като комфортни, да бъде направен по-бързо от

потребителите. Това в значителна степен облекчава и производителите при разработването

на нови шевни изделия с по-добър комфорт.

Ключови думи: облекло, комфорт, фактори, ранжиране, статистически методи

 

Статия 4: Разрязването като иновативен подход в дизайна на повърхности и текстил

 

https://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2021.0009.04

 

Автор: Дафна Стоилкова

Резюме: Днес новите технологии създават възможност в дизайна на текстил и повърхности да

навлязат техники, асоциирани с материали, нетрадиционни за тази сфера. Една от тази

техники е разрязването. Като техника за създаване на произведения с висока художествена

стойност, ръчното разрязване на хартия е било развито до нивото на самостоятелно изкуство

- киригами, което произлиза от Япония.

Една от особеностите на тази техника е, че предоставя възможност за създаване на

триизмерни структури в двуизмерен текстил или друг листов материал чрез минимална намеса.

Това става единствено чрез стратегически позиционирани прорязвания, което позволява на вече

прорязания листов материал да се “разгърне”. Така манипулираните повърхности могат да

придобият скулптурен ефект; могат да бъдат създавани адаптивни повърхности и други.

Вдъхновени от техниката киригами, днес дизайнери и артисти продължават да създават

двуизмерни и триизмерни повърхности и произведения на изкуството чрез схеми от разрези,

използвайки за целта широк спектър от материали като текстил, полимерни фолиа, дърво,

метал и др. Разрязването може да бъде осъществено както ръчно, така и фабрично

посредством технологии като лазерно рязане и др. Ефектът на новите технологии и материали

води до разширяване на качествата, функциите и естетическата стойност на така

създаваните текстили и повърхности.

Задълбоченото изследване и калкулиране на геометрията на такива схеми от разрези

понастоящем е част и от научни изследвания, които имат за цел да създават “умни”

функционални повърхности, както и повърхности, които могат да преминават от двуизмерно в

триизмерно състояние и обратно.

Това изследване има за цел да проучи как съвременните творци изучават и развиват техники

за разрязване по нетрадиционни начини като създаване на триизмерни структури, използвайки

минимална манипулация; проектиране на качествата на повърхности и като алтернативен вид

конструиране на обекти. Ще бъде взета под внимание геометрията на схеми от разрези,

използвани за създаването на иновативни текстили и повърхности. Ще бъде анализирана

връзката между структура, функция и естетика, както и използваните материали и

технологии.

Ключови думи: textile design, surface design, kirigami, cutting

 
 

Copyright © 2008-2023 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев