Вижте темите от новия брой 9 на списание "Текстил и облекло"

брой 9
26.12.2019 / 10:32

Статия 1: Bio-composites reinforced with 3D knitted preforms

Автор: Saber Ben Abdessalem, Samar Turki

Ключови думи: Spacer Fabrics, Flat knitting, Cotton preforms, Polyester Matrix, Mechanical properties.

Резюме: Textile-reinforced-composites are widely used in composite applications where a lightweight and

rigid structure is an imperative target. As reinforcement materials, spacer fabrics, especially flat-knitted

preforms, are making a greater interest in composite materials field. This paper deals with the

development of flat-knitted 3D spacer fabrics composites having cotton yarn as reinforcement material

impregnated with polyester resin. Three-point bending and compression tests were carried for two

consolidated spacer fabrics (with U and V-shaped cross-links). This study aims to evaluate the impact of

the fabric connection shape on composite mechanical properties. It was found that composite material

with U reinforcement has the best compression resistance whereas the best bending properties were

obtained with Vshaped connection.

 

Статия 2: Контрол на качеството на хирургични конци

Автор: Диана ГЕРМАНОВА-КРЪСТЕВА

Ключови думи: медицински текстил, хирургични конци, контрол на качеството

Резюме: Изискванията и употребата на медицински изделия подлежат на строга регулация и клиничен контрол. Направен е анализ на съществуващите нормативни документи и са систематизирани изискванията към хирургичните конци. Дефинирани са показателите за оценка на качеството, както и методите за тяхното определяне и контрол.

Разработен е алгоритъм за контрол на качеството и документооборот при производството на хирургични конци. Той включва описание на последователните стъпки за извършване на входящ, текущ и краен контрол, както и необходимите действия. Алгоритмът е представен под формата на блок-схеми.

Извършен е контрол на качеството на избрани резорбируеми и нерезорбируеми конци. Той включва: външен вид (замърсяване, мъх, неравномерност на цвета, разплетени краища и др.), съответствие на диаметъра на метричния номер на конеца и якост на опън на прост възел.

Изпитанията са проведени в лабораторията на „R1 Suture” ООД в съответствие с разработения алгоритъм. Получените резултати са сравнени с изискванията, дадени в Европейската фармакопея, 7-мо издание.

 

Статия 3: Основни стилове в облеклото

Автор: Кристина Савова

Ключови думи: теория на модата, модни стилове, облекло

Резюме: Понятието „стил“ е многозначно. Използва се в различни науки като литературознание, изкуствознание, лингвистика, културология и естетика. В художествен смисъл, стилът обозначава както творческия маниер на автора, така и характерните особености.

В началото на развитието на човешката култура, стилът е единен, универсален за всички видове изкуства и строго подчинен на религиозни и идеологически канони. При формирането на всеки художествен стил, водеща роля има архитектурата, подчинявайки всички останали видове изкуства.

Съвременният костюм, както и съвременното изкуство, се характеризират с наличието на едновременно съществуващи стилови направления, в зависимост от влиянието на модата.

Взаимовръзката между стила и модата е очевидна, но стилът е по-устойчив естетически критерий в облеклото. Не случайно Коко Шанел е казала „Модата идва и си отива – стилът остава.“

В модата на ХХ век се сформират и трайно се утвърждават следните основни стилове: класически, романтичен, спортен и етнически

 

Статия 4: Методики за проектиране на мъжки ризи

Автор: Радка Атанасова

Резюме: Настоящата разработка има за цел да сравни и анализира известни методики за проектиране на мъжки ризи. Конструкциите са построени автоматизирано чрез използване на възможностите на графичен софтуер. При изследването е обърнато специално внимание на вратната извивка и възела ръкавна извивка/ ръкавен овал от едношевен ръкав. Проследени са промените, които настъпват при вариране на типоразмера.

 

Статия 5: Определяне началните параметри за двумерни физико-механични изпитвания на еднолицеви напречно плетени платове

Автор: Доц. д-р Тодор Стоилов, Маг. инж. Даниела Чолева

Ключови думи: граница на разтегливост, напречно плетени платове, статично

натоварване, биаксиални изпитвания.

Резюме: Целта на настоящата разработка е да се установят границите на разтегливост при едномерно статично натоварване на еднолицеви напречно плетени платове за набиране на първоначални данни при осъществяване на биаксиални изпитвания. Определени са основните характеристики на бримковата структура експериментално и теоретично по геометричен модел.

 

Статия 6: Някои зависимости при използване на двуслойни системи текстили в обувната промишленост

Автор: д-р инж. Вержиния Грозданова

Резюме: Проучва се влиянието на свойствата на единичния текстил за обувките върху свойствата на техните двуслойни системи. Някои соттопни зависимости са определени според тяхната повърхност, якост на опън и удължение при счупване, напречно свиване, твърдост на водопроницаемост. Изследва се влиянието на пълзящите свойства на текстила за обувките и обувките и облицовките върху опциите на техните връзки в зависимост от свързващия агент и натоварването.

 

Статия 7: Методика за проектиране на окроено плетено горно облекло на плоско-плетачни машини

Автор: ст.ас. инж. Йорданка Ангелова

Резюме: In the paper the specific particularities of fully fashion knitting are viewed and methods for design and manufacture of this kind of clothes is suggested. With the penetration on high automated V-bed flat knitted machines specialized for 2D and 3D fashion knitting, the existing methods for manufacture of clothes from fabrics are impracticable. In the same time the lack of a methodology for produce of fully fashion knitted clothes definitely makes problems and determines the necessity by creating of such methods.

 
 

Copyright © 2008-2023 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев